Հայտարարություն. 100 % պետական մասնակցությամբ ՙԵրևանի հենակետային բժշկական քոլեջ՚ ՓԲԸ ընդունվողների համար հայտարարում է 2019-2020 թթ. ուստարվա ընդունելություն

- in Կրթություն

²Ýí׳ñ ¨ í׳ñáíÇ ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí áõëáõóÙ³Ý ï»Õ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ñ»ï¨Û³É Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Íáí.

 1. §øáõÛñ³Ï³Ý ·áñͦ` áõëÙ³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ ÙÇçݳϳñ· ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ¹ÇÙáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ 3 ï³ñÇ ¿, ÇëÏ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ¹ÇÙáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ` 4 ï³ñÇ:

 2. §Ø³Ýϳµ³ñÓ³Ï³Ý ·áñͦ` áõëÙ³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ ÙÇçݳϳñ· ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ¹ÇÙáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ 3 ï³ñÇ ¿, ÇëÏ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ¹ÇÙáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ` 4 ï³ñÇ:

 3. §¸»Õ³·áñÍáõÃÛáõݦ` áõëÙ³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ ÙÇçݳϳñ· ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ¹ÇÙáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ 2 ï³ñÇ ¿, ÇëÏ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ¹ÇÙáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ` 3 ï³ñÇ:

 4. §²ï³Ùݳï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ·áñͦ` áõëÙ³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ ÙÇçݳϳñ· ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ¹ÇÙáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ 2 ï³ñÇ ¿, ÇëÏ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ¹ÇÙáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ` 3 ï³ñÇ:

 5. §´áõÅ³Ï³Ý ÏáëÙ»ïáÉá·Ç³¦` áõëÙ³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ ÙÇçݳϳñ· ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ¹ÇÙáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ 2 ï³ñÇ ¿, ÇëÏ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ¹ÇÙáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ` 3 ï³ñÇ:

Þñç³Ý³í³ñïÝ»ñÁ ëï³ÝáõÙ »Ý ѳٳå³ï³ë˳ݳµ³ñ µáõÅùñáç/µáõŻյáñ, Ù³Ýϳµ³ñÓÇ, ¹»Õ³·áñÍÇ, ³ï³Ùݳï»ËÝÇÏÇ ¨ µáõÅùáõÛñ/µáõŻյ³Ûñ-ÏáëÙ»ïáÉá·Ç áñ³Ï³íáñáõÙ:

àõëáõóáõÙÁ ³éϳ ¿ (ëï³óÇáݳñ), ѳۻñ»Ý É»½íáí:

àõëáõÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝóóÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÏñÃ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáÕ ã³÷áñáßÇãÝ»ñáí ¨ Íñ³·ñ»ñáí: øáÉ»çÇ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÁ ¹ÇåÉáÙÝ»ñ ëï³Ý³Éáõó Ñ»ïá ϳñáÕ »Ý ³ÝóÝ»É ³ß˳ï³ÝùÇ ÇÝãå»ë ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý µáõÅѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ (ùáÉ»çÇ ³í³ñï³Ï³Ý ¹ÇåÉáÙÁ ׳ݳãíáõÙ ¿ ²ØÜ-Ç µáÉáñ ݳѳݷݻñáõÙ, ²äÐ-Ç µáÉáñ »ñÏñÝ»ñáõÙ, »íñáå³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù »ñÏñÝ»ñáõÙ):

øáÉ»çÁ ÐÐ ³Ù»Ý³ÑÇÝ ÏñÃûç³ËÝ»ñÇó ¿, áñÁ ÑÇÙݳ¹ñí»É ¿ 1921Ã. ¨ áñÇ µ³½³ÛÇ íñ³ ѻﳷ³ÛáõÙ ëï»ÕÍí»É »Ý ï³ñµ»ñ å»ï³Ï³Ý µÅßÏ³Ï³Ý ùáÉ»çÝ»ñ: øáÉ»çÁ ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý µáõÅϳÝ˳ñ·»ÉÇã ѳëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ׳ݳãí³Í ¿ áñå»ë ѳٳå³ï³ëË³Ý áñ³Ï³íáñáõÙ áõÝ»óáÕ Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý É³í³·áõÛÝ ¹³ñµÝáó:

øáÉ»çÇ ·»ñ³½³Ýó ¨ µ³ñÓñ ³é³ç³¹ÇÙáõÃÛ³Ùµ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÝ Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý áõëáõÙÁ ß³ñáõݳϻÉáõ ÐÐ å»ï³Ï³Ý µáõÑ»ñÇ 2-ñ¹ Ïáõñë»ñáõÙ Ñ»é³Ï³ áõëáõóٳٵª ùáÉ»çÇ ¨ ÙÇ ß³ñù µáõÑ»ñÇ ÙÇç¨ ÏÝùí³Í å³Ûٳݳ·ñ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:

øáÉ»çáõÙ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÀܸàôܺÈàôÂÚ²Ü øÜÜàôÂÚ²Ü (κÜê²´²ÜàôÂÚ²Ü) ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛ³Ý Ï³ñ·áí ë³ÑÙ³Ýí³Í ÙñóáõóÛÇÝ ÑÇÙáõÝùáí` ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÇó 8 ¨ ³í»ÉÇ ÙdzíáñÝ»ñ ëï³ó³Í ¹ÇÙáñ¹Ý»ñÇ ÙÇç¨:

øáÉ»ç ϳñáÕ »Ý ¹ÇÙ»É ÑÇÙݳϳÝ, ÙÇçݳϳñ·, ݳËÝ³Ï³Ý Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý, ÙÇçÇÝ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ¨ µ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÝÓÇÝù, áñáÝù ѳÝÓÝáõÙ »Ý µ³Ý³íáñ ùÝÝáõÃÛáõÝ §Î»Ýë³µ³ÝáõÃÛáõݦ ³é³ñϳÛÇó:

øáÉ»çáõÙ ¹ÇÙáñ¹Ç ÷³ëï³ÃÕûñÝ ÁݹáõÝíáõÙ »Ý 2019 Ã. ÑáõÉÇëÇ 15-Çó ÙÇÝ㨠ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ùÝÝáõÃÛ³Ý ûñí³ÝÇó 2 ûñ ³é³ç, ³Ù»Ý ûñ, µ³óÇ ß³µ³Ã áõ ÏÇñ³ÏÇ ûñ»ñÇóª ųÙÁ 9:00 -16:00:

¸ÇÙáñ¹Á ùáÉ»çÇ ÁݹáõÝáÕ Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÇÝ ³ÝÓ³Ùµ, ÇëÏ ³Ýã³÷³Ñ³ë ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ ûñÇÝ³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõóãÇ (ÍÝáÕÇ, áñ¹»·ñáÕÇ Ï³Ù Ñá·³µ³ñÓáõÇ) Ñ»ï Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ª

 1. ¹ÇÙáõÙ,

 2. ÏñÃáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃÇ µÝ³·ÇñÁ,

 3. 4 Éáõë³Ýϳñ ¥3×4ëÙ ã³÷ëǤ,

 4. ³ÝÓÁ ѳëï³ïáÕ ÷³ëï³ÃáõÕà (³ÝÓݳ·Çñ ϳ٠ÍÝÝ¹Û³Ý íϳ۳ϳݪ ÙÇÝ㨠16 ï³ñ»Ï³Ý ¹ÇÙáñ¹Ç ѳٳñ, ϳ٠½ÇÝíáñ³Ï³Ý ·ñùáõÛÏ, ϳ٠г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³éÁÝûñ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ïñíáÕ ³ÝÓÁ ѳëï³ïáÕ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ÷³ëï³ÃáõÕÃ, ϳóáõÃÛ³Ý íϳ۳ϳÝ, ÷³Ëëï³Ï³ÝÇ íϳ۳ϳݤ,

 5. ï»Õ»Ï³Ýù µÝ³Ï³ï»ÕÇó,

 6. Ïó³·ñÙ³Ý íÏ³Û³Ï³Ý ¥½áñ³Ïáã³ÛÇÝ ï³ñÇù áõÝ»óáÕ ¹ÇÙáñ¹Çó ÁݹáõÝíáõÙ »Ý ½ÇÝѳßí³éÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕûñáõÙ ï³ñեÏ»ïÙ³Ý Çñ³íáõÝù ïíáÕ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÝßáõÙÇ Ï³Ù ã½áñ³Ïáãí»Éáõ å³ï׳éÁ ѳëï³ïáÕ ³ÛÉ ÝßáõÙÝ»ñÇ ³éϳÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, ÇëÏ Ý³ËÏÇÝáõÙ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³ï׳éáí ï³ñÏ»ïáõÙ áõÝ»óáÕÝ»ñÇóª гÝñ³å»ï³Ï³Ý ½áñ³Ïáã³ÛÇÝ Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÇ ÝßáõÙÝ»ñÇ ³éϳÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ¤,

¸ÇÙáñ¹Ý ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝóóÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ³ÝóϳóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ùáÉ»çáõ٠ݳ˳å»ë í׳ñáõÙ ¿ 1000 (ѳ½³ñ) ÐÐ ¹ñ³Ù:

øáÉ»çáõÙ ÁݹáõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëÏëíáõÙ »Ý û·áëïáëÇ 12-Çó:

²Ýí׳ñ ¨ í׳ñáíÇ áõëáõóÙ³Ý ï»Õ»ñáõÙ ÙñóáõÛÃÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³í³ñïÙ³Ý Ñ³çáñ¹ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñÁ: ÀݹáõÝ»ÉáõÃÛ³Ý ÙñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ññ³å³ñ³ÏíáõÙ »Ý ïíÛ³É Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛ³Ý ÙñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷áõÙÇó Ñ»ïá:

ì׳ñáíÇ ÑÇÙáõÝùáí ÁݹáõÝí³Í áõë³ÝáÕÇ 1 ï³ñí³ áõëÙ³Ý í³ñÓÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ 290 000 ÐÐ ¹ñ³Ù:

ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ 19 ï³ñ»Ï³Ý ¨ µ³ñÓñ ï³ñÇùÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ í׳ñáíÇ Ñ³Ù³Ï³ñ· ÁݹáõÝí»Éáõ ¹»åùáõÙ ³é³çÇÝ ï³ñí³ áõëÙ³Ý í³ñÓÁ ϳ½ÙáõÙ ¿ 240 000 ÐÐ ¹ñ³Ù:

øáÉ»çáõÙ ·áñÍáõÙ »Ý áõëÙ³Ý í³ñÓ»ñÇ ÉñÇí ¨ Ù³ëݳÏÇ ½»Õã»ñ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ïñíáõÙ ¿ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ÏñóÃáß³Ï:

øáÉ»ç ÁݹáõÝí³Í áõë³ÝáÕÇ Ñ»ï ÏÝùíáõÙ ¿ ѳٳå³ï³ëË³Ý å³Ûٳݳ·Çñ:

øáÉ»çáõÙ áõë³ÝáÕ³Ï³Ý Ýå³ëï ¨ å»ï³Ï³Ý ÏñóÃáß³Ï ï³Éáõ ϳñ·Á ϳÝáݳϳñ·íáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 28.11.2013Ã. ÃÇí 1330-Ü ¨ 29.06.2017Ã. ÃÇí 749-Ü áñáßáõÙÝ»ñáí:

øáÉ»çÁ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ ¿ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ §Î»Ýë³µ³ÝáõÃÛáõݦ ³é³ñϳÛÇó 9-³ÙÛ³ ¨ 12-³ÙÛ³ ÏñÃáõÃÛ³Ùµ ¹ÇÙáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÑáõÉÇëÇ 22-Çó ÙÇÝ㨠û·áëïáëÇ 8-Áª ³Ù»Ý ûñ ųÙÁ 12:00-13:30, µ³óÇ ß³µ³Ã ¨ ÏÇñ³ÏÇ ûñ»ñÇó:

Èñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙ»É ùáÉ»çÇ ÁݹáõÝáÕ Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÇÝ:

гëó»Ýª ù. ºñ¨³Ý, ÎáñÛáõÝÇ 10

лé³ËáëÝ»ñ` (012) 58 07 23, (012) 52 58 08

Հավանեցիք, տարածեք սոցցանցերում ...

Facebook Comments